Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Jednostki upoważnione do wydawania ocen technicznych

Powrót

Krajowe oceny techniczne są wydawane:

 1. zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy o wyrobach budowlanych(1)– przez polskie jednostki oceny technicznej (JOT) zgodnie z zakresem ich właściwości, tj. wyznaczone (w drodze decyzji) na podstawie art. 6b ust. 1 ww. ustawy instytuty badawcze lub instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, upoważnione do wydawania europejskich ocen technicznych. Zakres przedmiotowy ich upoważnienia do wydawania krajowych ocen technicznych pozostaje określony przez wskazanie grup wyrobów budowlanych wymienionych w Załączniku IV Tabela 1 do rozporządzenia Nr 305/2011(2);

 1. zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy o wyrobach budowlanych(1)– przez krajowe jednostki oceny technicznej (KJOT), tj. wyznaczone (w drodze decyzji) na podstawie art. 9 ust. 11 powyższej ustawy instytuty badawcze lub instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz (KJOT). Zakres przedmiotowy ich upoważnienia do wydawania krajowych ocen technicznych określony został przez wskazanie grup wyrobów budowlanych według załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych orazsposobu znakowania ich znakiem budowlanym(3).

 

Wykaz jednostek upoważnionych do wydawania krajowych ocen technicznych wraz z informacjami o zakresie przedmiotowym ich upoważnienia do wydawania krajowych ocen technicznych:

 

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ w Warszawie (ITB)

ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

 

1. Informacja o zakresie przedmiotowym upoważnienia ITB –jako jednostki oceny technicznej –do wydawania krajowych ocen technicznych

 Informacja opracowana na podstawie załącznika nr 1 do decyzji Nr 1/JOT/WB/13 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 września 2013 r. o wyznaczeniu jednostki oceny technicznej (JOT)

 

Lp.

 

GRUPA WYROBÓW
wg ZAŁĄCZNIKA IV TABELA 1 do rozporządzenia Nr 305/2011
(2)

 

 

KOD GRUPY*<span "="">)

1

WYROBY PREFABRYKOWANE Z BETONU ZWYKŁEGO/LEKKIEGO/AUTOKLAWIZOWANEGO NAPOWIETRZONEGO

1

2

DRZWI, OKNA, OKIENNICE, BRAMY I POWIĄZANE Z NIMI OKUCIA BUDOWLANE

2

3

MEMBRANY, W TYM STOSOWANE W POSTACI PŁYNNEJ I ZESTAWY (IZOLUJĄCE PRZED WODĄ LUB PARĄ WODNĄ)

3

4

MATERIAŁY TERMOIZOLACYJNE
ZŁOŻONE ZESTAWY/SYSTEMY IZOLACYJNE

4

5

ŁOŻYSKA KONSTRUKCYJNE
TRZPIENIE DO ZŁĄCZY KONSTRUKCYJNYCH

5

6

KOMINY, PRZEWODY KOMINOWE I WYROBY SPECJALNE

6

7

WYROBY GIPSOWE

7

8

GEOWŁÓKNINY, GEOMEMBRANY I WYROBY ZWIĄZANE

8

9

ŚCIANY OSŁONOWE/OKŁADZINY ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH/OSZKLENIE ZE SPOIWEM KONSTRUKCYJNYM

9

10

STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE (WYROBY DO WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU, STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE, WYROBY DO KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA I DYMU ORAZ DO TŁUMIENIA WYBUCHU)

10

11

URZĄDZENIA SANITARNE

11

12

KONSTRUKCYJNE WYROBY/ELEMENTY DREWNIANE I WYROBY POMOCNICZE

13

13

PŁYTY I ELEMENTY DREWNOPOCHODNE

14

14

CEMENTY, WAPNA BUDOWLANE I INNE SPOIWA HYDRAULICZNE

15

15

STAL ZBROJENIOWA I SPRĘŻAJĄCA DO BETONU (I WYROBY POMOCNICZE)

ZESTAWY ZAKOTWIEŃ I CIĘGIEN

16

16

WYROBY MURARSKIE I WYROBY POKREWNE

ELEMENTY MUROWE, ZAPRAWY I WYROBY POMOCNICZE

17

17

WYROBY DO USUWANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

18

18

WYROBY PODŁOGOWE I POSADZKOWE

19

19

KONSTRUKCYJNE WYROBY METALOWE I WYROBY POMOCNICZE

20

20

WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH, ZEWNĘTRZNYCH I SUFITÓW. ZESTAWY WYROBÓW DO WYKONYWANIA ŚCIAN DZIAŁOWYCH

21

21

POKRYCIA DACHOWE, ŚWIETLIKI, OKNA DACHOWE I WYROBY POMOCNICZE, ZESTAWY DACHOWE

22

22

KRUSZYWA

24

23

KLEJE BUDOWLANE

25

24

WYROBY ZWIĄZANE Z BETONEM, ZAPRAWĄ I ZACZYNEM

26

25

URZĄDZENIA DO OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ

27

26

RURY, ZBIORNIKI I WYROBY POMOCNICZE NIESTYKAJĄCE SIĘ Z WODĄ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

28

27

WYROBY BUDOWLANE STYKAJĄCE SIĘ Z WODĄ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

29

28

WYROBY ZE SZKŁA PŁASKIEGO, PROFILOWANEGO I BLOKÓW SZKLANYCH

30

29

KABLE ZASILANIA, STERUJĄCE I KOMUNIKACYJNE

31

30

WYROBY DO USZCZELNIANIA ZŁĄCZY

32

31

MOCOWANIA/ŁĄCZNIKI

33

32

ZESTAWY BUDOWLANE, KOMPONENTY BUDOWLANE, PREFABRYKATY

34

33

WYROBY DO ZATRZYMYWANIA OGNIA, USZCZELNIAJĄCE I OCHRONY OGNIOWEJ, WYROBY HAMUJĄCE PALNOŚĆ

35

*)Kod grupy według Załącznika IV Tabela 1 do rozporządzenia Nr 305/2011(2)

 

 

 

2. Informacja o zakresie przedmiotowym upoważnienia ITB – jako krajowej jednostki oceny technicznej – do wydawania krajowych ocen technicznych

Informacja opracowana na podstawie:

 

 • załącznika do decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa Nr 4/KJOT/WB/17 z dnia 17 lipca 2017 r. o wyznaczeniu krajowej jednostki oceny technicznej (KJOT);

 • aktualnego brzmienia załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym(3)

 

Lp.

Nr pozycji (Lp.) i nazwa grupy wyrobów budowlanych wg załącznika nr 1 do rozporządzenia(3)

Wyroby budowlane objęte zakresem właściwości w ramach wskazanej grupy wyrobów

1

2

3

1

Poz. 35

 

Wyroby do ochrony przed korozją metali i korozją biologiczną

 

Wyroby/zestawy powłokowe do ochrony przed korozją konstrukcji metalowych

 

Wyroby/zestawy do ciśnieniowej i bezciśnieniowej impregnacji penetracyjnej konstrukcji drewnianych zabezpieczające przed korozją biologiczną

 

2

Poz. 36

 

Wyroby do wentylacji i klimatyzacji*)

 

Wyroby do rozprowadzenia i rozdziału powietrza: przewody wentylacyjne (metalowe i niemetalowe)

 

Wyroby do rozprowadzenia i rozdziału powietrza**): przepustnice, nawiewniki i wywiewniki, czerpnie, wyrzutnie

 

Pustaki wentylacyjne

 

 *) Nie dotyczy wyrobów przeznaczonych do stosowania wyłącznie do procesów przemysłowych.

**) Nie dotyczy wyrobów stosowanych do wentylacji grawitacyjnej.

 

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW w Warszawie (IBDiM)

ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa

 

1. Informacja o zakresie przedmiotowym upoważnienia IBDiM –jako jednostki oceny technicznej – do wydawania krajowych ocen technicznych

Informacja opracowana na podstawie załącznika nr 1 do Decyzji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Nr 2/JOT/WB/13 z dnia 20 listopada 2013 r. o wyznaczeniu jednostki oceny technicznej (JOT)

 

Lp.

 

GRUPA WYROBÓW
wg ZAŁĄCZNIKA IV TABELA 1 do rozporządzenia Nr 305/2011
(2)

 

 

KOD GRUPY*)

1

WYROBY PREFABRYKOWANE Z BETONU ZWYKŁEGO/LEKKIEGO/AUTOKLAWIZOWANEGO NAPOWIETRZONEGO**)

1

2

MEMBRANY, W TYM STOSOWANE W POSTACI PŁYNNEJ I ZESTAWY (IZOLUJĄCE PRZED WODĄ LUB PARĄ WODNĄ)**)

3

3

MATERIAŁY TERMOIZOLACYJNE. ZŁOŻONE ZESTAWY/SYSTEMY IZOLACYJNE**)

4

4

ŁOŻYSKA KONSTRUKCYJNE. TRZPIENIE DO ZŁĄCZY KONSTRUKCYJNYCH**)

5

5

GEOWŁÓKNINY, GEOMEMBRANY I WYROBY ZWIĄZANE**)

8

6

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO: WYPOSAŻENIE DRÓG

12

7

KONSTRUKCYJNE WYROBY/ELEMENTY DREWNIANE I WYROBY POMOCNICZE**)

13

8

CEMENTY, WAPNA BUDOWLANE I INNE SPOIWA HYDRAULICZNE**)

15

9

STAL ZBROJENIOWA I SPRĘŻAJĄCA DO BETONU (I WYROBY POMOCNICZE)

ZESTAWY ZAKOTWIEŃ I CIĘGIEN**)

16

10

WYROBY PODŁOGOWE I POSADZKOWE**)

19

11

KONSTRUKCYJNE WYROBY METALOWE I WYROBY POMOCNICZE**)

20

12

WYROBY DO BUDOWY DRÓG

23

13

KRUSZYWA**)

24

14

KLEJE BUDOWLANE**)

25

15

WYROBY ZWIĄZANE Z BETONEM, ZAPRAWĄ I ZACZYNEM**)

26

16

RURY, ZBIORNIKI I WYROBY POMOCNICZE NIESTYKAJĄCE SIĘ Z WODĄ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**)

28

17

WYROBY DO USZCZELNIANIA ZŁĄCZY**)

32

18

MOCOWANIA/ŁĄCZNIKI**)

33

19

ZESTAWY BUDOWLANE, KOMPONENTY BUDOWLANE, PREFABRYKATY**)

34

*)Kod grupy według Załącznika IV Tabela 1 do rozporządzenia Nr 305/2011(2)

**)wyłącznie wyroby stosowane w budownictwie komunikacyjnym

 

 

2. Informacja o zakresie przedmiotowym upoważnienia IBDiM – jako krajowej jednostki oceny technicznej – do wydawania krajowych ocen technicznych

Informacja opracowana na podstawie:

 • załącznika do decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa Nr 3/KJOT/WB/17 z dnia 29 marca 2017 r. o wyznaczeniu krajowej jednostki oceny technicznej (KJOT),

 • załącznika do decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr 1/KJOT/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r. o wyznaczeniu krajowej jednostki oceny technicznej (KJOT),
 • decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr 2/KJOT/2023 z dnia 4 grudnia 2023 r. o wyznaczeniu krajowej jednostki oceny technicznej (KJOT), sprostowanej postanowieniem z dnia 13 grudnia 2023 r. znak: DWB.702.3.2023,
 • aktualnego brzmienia załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym(3):

 

Lp.

Nr pozycji (Lp.) i nazwa grupy wyrobów budowlanych
wg załącznika nr 1 do
 rozporządzenia(3)

Wyroby budowlane objęte zakresem właściwości w ramach wskazanej grupy wyrobów

 

 1

 

Poz. 17

Wyroby murowe i wyroby związane

 

Wyroby do zabezpieczenia i napraw: zaprawy i masy naprawcze, wyroby do iniekcji stopujących i scalających, wyroby do osuszania konstrukcji murowych

2

Poz. 18

Wyroby do usuwania i oczyszczania ścieków

Rury, kształtki, złącza i uszczelnienia*)

Prefabrykowane kanały odwadniające*)

Studzienki kanalizacyjne włazowe i niewłazowe, stopnie, drabiny i poręcze do studzienek włazowych, wpusty, syfony, zasuwy, osadniki*)

Skrzynki retencyjno-rozsączające z osprzętem do wody deszczowej*)

Separatory*)

Pokrywy i zwieńczenia studzienek włazowych i niewłazowych oraz wpustów kanalizacyjnych*)

3

Poz. 35

Wyroby do ochrony przed korozją metali i korozją biologiczną

 

Wyroby/zestawy powłokowe do ochrony przed korozją konstrukcji metalowych

 

*)Wyroby stosowane przy budowie dróg, parkingów, lotnisk, drogowych obiektów inżynierskich, kolejowych obiektów inżynierskich oraz na terenach związanych z inżynierią komunikacyjną

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
im. Józefa Tuliszowskiego – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY w Józefowie
(CNBOP-PIB)

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów

 

1. Informacja o zakresie przedmiotowym upoważnienia CNBOP-PIB – jako jednostki oceny technicznej – do wydawania krajowych ocen technicznych

Informacja opracowana na podstawie załącznika nr 1 do decyzji Nr 1/JOT/WB/16 Ministra Infrastruktury i Budownictwa Nr 1/JOT/WB/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. o wyznaczeniu jednostki oceny technicznej (JOT)

 

Lp.

 

GRUPA WYROBÓW
wg ZAŁĄCZNIKA IV TABELA 1 do rozporządzenia Nr 305/2011
(2)

 

 

KOD GRUPY*)

1

2

3

1

STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE (WYROBY DO WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU, STAŁE URZĄDZENIA GAŚNICZE, WYROBY DO KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA I DYMU ORAZ DO TŁUMIENIA WYBUCHU)

10

2

KABLE ZASILANIA, STERUJĄCE I KOMUNIKACYJNE

31

*)Kod grupy według Załącznika IV Tabela 1 do rozporządzenia Nr 305/2011(2)

Sieć Badawcza Łukasiewicz – INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH w Krakowie (Ł-ICiMB)

ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

 

 1. Informacja o zakresie przedmiotowym upoważnienia Ł-ICiMB –jako jednostki oceny technicznej – do wydawania krajowych ocen technicznych

Informacja opracowana na podstawie: 1

 • załącznika nr 1 do decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju Nr 1/JOT/WB/14 z dnia 14 stycznia 2014 r.

 • załącznika nr 1 do decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju 4/JOT/WB/14 z dnia 14 stycznia 2015 r.

 • załącznika nr 1 do decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa Nr 2/JOT/WB/16 z dnia 18 sierpnia 2016 r.

 

Lp.

 

GRUPA WYROBÓW
wg ZAŁĄCZNIKA IV TABELA 1 do rozporządzenia Nr 305/2011
(2)

 

 

KOD GRUPY*)

1

WYROBY PREFABRYKOWANE Z BETONU ZWYKŁEGO/LEKKIEGO/AUTOKLAWIZOWANEGO NAPOWIETRZONEGO

1

2

MATERIAŁY TERMOIZOLACYJNE

ZŁOŻONE ZESTAWY/SYSTEMY IZOLACYJNE

4

3

WYROBY GIPSOWE

7

4

CEMENTY, WAPNA BUDOWLANE I INNE SPOIWA HYDRAULICZNE

15

5

WYROBY MURARSKIE I WYROBY POKREWNE

ELEMENTY MUROWE, ZAPRAWY I WYROBY POMOCNICZE

17

6

WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH, ZEWNĘTRZNYCH I SUFITÓW.

ZESTAWY WYROBÓW DO WYKONYWANIA ŚCIAN DZIAŁOWYCH

21

7

KRUSZYWA

24

8

KLEJE BUDOWLANE

25

9

WYROBY ZWIĄZANE Z BETONEM, ZAPRAWĄ I ZACZYNEM

26

10

WYROBY ZE SZKŁA PŁASKIEGO, PROFILOWANEGO I BLOKÓW SZKLANYCH

30

*)Kod grupy według Załącznika IV Tabela 1 do rozporządzenia Nr 305/2011(2)

Sieć Badawcza Łukasiewicz – INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO w Warszawie (Ł-IMBiGS)

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa

 

1. Informacja o zakresie przedmiotowym upoważnienia Ł-IMBiGS –jako jednostki oceny technicznej – do wydawania krajowych ocen technicznych

Informacja opracowana na podstawie: załącznika nr 1 do decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju Nr  3/JOT/WB/14 z dnia 18 listopada 2014 r. o wyznaczeniu jednostko oceny technicznej (JOT)

 

Lp.

 

GRUPA WYROBÓW
wg ZAŁĄCZNIKA IV TABELA 1 do rozporządzenia Nr 305/2011
(2)

 

 

KOD GRUPY*)

1

MEMBRANY, W TYM STOSOWANE W POSTACI PŁYNNEJ I ZESTAWY (IZOLUJĄCE PRZED WODĄ LUB PARĄ WODNĄ)

3

2

MATERIAŁY TERMOIZOLACYJNE
ZŁOŻONE ZESTAWY/SYSTEMY IZOLACYJNE

4

3

KRUSZYWA

24

*)Kod grupy według Załącznika IV Tabela 1 do rozporządzenia Nr 305/2011(2)

INSTYTUT NAFTY I GAZU – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY w Krakowie (INiG-PIB)

ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków

 

1. Informacja o zakresie przedmiotowym upoważnienia INiG-PIB –jako krajowej jednostki oceny technicznej – do wydawania krajowych ocen technicznych

Informacja opracowana na podstawie:

 • załącznika do decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa Nr 2/KJOT/WB/17 z dnia 27 marca 2017 r. o wyznaczeniu krajowej jednostki oceny technicznej (KJOT);

 • aktualnego brzmienia załącznika nr 1do rozporządzenia w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym(3):

 

Lp.

Nr pozycji (Lp.) i nazwa grupy wyrobów budowlanych wg załącznika nr 1 do rozporządzenia(3)

Wyroby budowlane objęte zakresem właściwości w ramach wskazanej grupy wyrobów

1

2

3

1

Poz. 6

Kominy, przewody kominowe i wyroby specjalne

 

Kominy prefabrykowane (elementy o wysokości kondygnacji), przewody kominowe (elementy lub bloki), kominy wielopowłokowe (elementy lub bloki), bloki kominowe jednopowłokowe, zestawy elementów kominów wolnostojących i kominów dostawialnych

 

2

 

Poz. 27

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

 

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń:

- na paliwa stałe i ciekłe

3

Poz. 28

Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze niestykające się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi(*)

 

 

Wyroby do transportu/dystrybucji/ magazynowania gazu i paliwa płynnego przeznaczonego do zasilania systemów ogrzewania/chłodzenia w budynkach, z zewnętrznego zbiornika magazynowego lub od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci do wlotu do urządzeń do ogrzewania/chłodzenia w budynku:

 

zestawy rurowe, rury, kształtki, zbiorniki, systemy alarmowania o wyciekach i urządzenia zapobiegające przepełnieniu, elementy złączne, spoiwa, złącza, uszczelnienia złączy, uszczelki, kanały i przewody zabezpieczające, podparcia rur/przewodów**), armatura regulacyjna i odcinająca, wyposażenie pomocnicze zabezpieczające

 

*) Nie dotyczy wyrobów przeznaczonych do stosowanych wyłącznie do procesów przemysłowych.

**) Podparcia rur/przewodów, dla których INiG-PIB jest upoważniony do wydawania krajowych ocen technicznych (wymienione wcześniej w grupie wyrobów budowlanych lp. 28) – aktualnie w ww. załączniku nr 1 do rozporządzenia ujęte są w grupie wyrobów budowlanych lp. 32 Mocowania, łączniki jako „Mocowania/podparcia rur/przewodów”.

INSTYTUT KOLEJNICTWA w Warszawie (IK)

ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa

 

1. nformacja o zakresie przedmiotowym upoważnienia IK –jako krajowej jednostki oceny technicznej – do wydawania krajowych ocen technicznych

Informacja opracowana na podstawie:

 • załącznika do decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju Nr 1/KJOT/WB/18 z dnia 6 sierpnia 2018 r. o wyznaczeniu krajowej jednostki oceny technicznej (KJOT), zmieniającej decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa Nr 1/KJOT/WB/17 z dnia 13 marca 2017 r.

 • aktualnego brzmienia załącznika nr 1do rozporządzenia w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym(3)

 

Lp.

Nr pozycji (Lp.) i nazwa grupy wyrobów budowlanych wg załącznika nr 1 do rozporządzenia(3)

Wyroby budowlane objęte zakresem właściwości w ramach wskazanej grupy wyrobów

1

2

3

1

Poz. 1

Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego/ lekkiego/ komórkowego*)

 

Prefabrykaty z betonu do zastosowań w nawierzchniach przejazdów kolejowo-drogowych

Prefabrykaty z betonu do zastosowań w nawierzchniach szynowych bezpodsypkowych (z wyłączeniem podpór blokowych do nawierzchni kolejowej)

Prefabrykaty z betonu do zastosowań w nawierzchniach tramwajowych lub nawierzchniach torów podsuwnicowych

Prefabrykaty z betonu do zastosowań w fundamentach konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej

Prefabrykaty z betonu do budowy peronów kolejowych

 

2

 

Poz. 8

Geotekstylia, geomembrany i wyroby związane

 

Geosyntetyki (geowłókniny, geotkaniny), geokompozyty, geosiatki oraz wyroby pokrewne (uwzględnione w załączniku nr 1 do rozporządzenia(3)) do zastosowań wpodtorzu kolejowym**)

3

 

Poz. 13

Konstrukcyjne wyroby drewniane i wyroby pomocnicze

 

Podkłady tramwajowe

4

 

Poz. 18

Wyroby do usuwania i oczyszczania ścieków

 

Wyroby do zastosowań w odwodnieniu nawierzchni kolejowych i podtorza**)

5

Poz. 20

Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze

 

Szyny***)

Przyrządy wyrównawcze i szyny przejściowe do nawierzchni szynowych

Materiały spawalnicze do spawania złączy szynowych

Łączniki (łubki) do nawierzchni szynowych oraz profile metalowe przyszynowe

Elementy metalowe systemów przytwierdzeń szyn

Tramwajowe rozjazdy i skrzyżowania torów

Zakotwienia (opórki przeciwpełzne) do podkładów kolejowych i tramwajowych

Kozły oporowe i inne elementy konstrukcyjne hamujące pojazd szynowy

 

6

Poz. 24

Kruszywa

 

Podsypka kolejowa

Kruszywo do mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie

 

7

Poz. 33

Zestawy budowlane, komponenty budowlane, prefabrykaty

 

Elementy elastomerowe systemów przytwierdzeń szyn

Łączniki (łubki) elastomerowe do nawierzchni szynowych

Elementy izolacyjne do złączy szynowych

Wyroby elastomerowe do zastosowań w nawierzchniach przejazdów kolejowo-drogowych i tramwajowo-drogowych

Profile elastomerowe przyszynowe

Maty elastomerowe do zastosowań w nawierzchniach szynowych

Urządzenia/zestawy obniżające hałas powodowany ruchem kolejowym

 

 

*) Nie dotyczy wyrobów budowlanych określonych jako budowle w rozporządzeniu Ministra infrastruktury i Rozwoju z 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczenia do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz. U. poz. 720).

**) Wyroby budowlane przeznaczone wyłącznie do zastosowań w nawierzchniach i podtorzach kolejowych.

***) Nie dotyczy szyn kolejowych określanych jako budowle w rozporządzeniu Ministra infrastruktury i Rozwoju z 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczenia do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz. U. poz. 720).

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY –PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY w Falentach (IT-P PIB)

Falenty, Aleja Hrabska 3, 05-090 Raszyn

 

Informacja o zakresie przedmiotowym upoważnienia IT-P PIB –jako krajowej jednostki oceny technicznej – do wydawania krajowych ocen technicznych

Informacja opracowana na podstawie:

 • załącznika do decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju Nr 1/KJOT/WB/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. o zmianie decyzji Nr 4/KJOT/WB/17 z dnia 11 kwietnia 2017 r. o wyznaczeniu krajowej jednostki oceny technicznej (KJOT)

 • aktualnego brzmienia załącznika nr 1do rozporządzenia w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym(3)

 

Lp.

Nr pozycji (Lp.) i nazwa grupy wyrobów budowlanych wg załącznika nr 1 do rozporządzenia(3)

Wyroby budowlane objęte zakresem właściwości w ramach wskazanej grupy wyrobów

1

2

3

1

 

Poz. 1

Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego/ lekkiego/ komórkowego

 

Wyroby prefabrykowane z betonu stosowane do budowy budowli przeciwpowodziowych (z wyłączeniem: wrót przeciwpowodziowych i przeciwsztormowych*), falochronów i budowli ochrony brzegów morskich), budowli piętrzących i urządzeń melioracji wodnych

2

 

Poz. 8

Geotekstylia, geomembrany i wyroby związane

 

 

Geosyntetyki, geomembrany i wyroby związane stosowane do budowy budowli przeciwpowodzeniowych (z wyłączeniem: wrót przeciwpowodziowych i przeciwsztormowych*), falochronów i budowli ochrony brzegów morskich), budowli piętrzących i urządzeń melioracji wodnych

 

3

Poz.15

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

 

Spoiwa budowlane stosowane do budowy przesłon przeciwfiltracyjnych w budowlach przeciwpowodziowych (z wyłączeniem: wrót przeciwpowodziowych i przeciwsztormowych*), falochronów i budowli ochrony brzegów morskich), budowlach piętrzących i urządzeniach melioracji wodny

 

4

Poz. 20

Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze

 

Zestawy elementów konstrukcyjnych stosowane do budowy budowli przeciwpowodziowych (z wyłączeniem: wrót przeciwpowodziowych i przeciwsztormowych*), falochronów i budowli ochrony brzegów morskich), budowli piętrzących i urządzeń melioracji wodnych

 

5

Poz. 24

Kruszywa

 

Kruszywa do budowy budowli przeciwpowodziowych (z wyłączeniem: wrót przeciwpowodziowych i przeciwsztormowych*), falochronów i budowli ochrony brzegów morskich), budowli piętrzących i urządzeń melioracji wodnych

 

6

Poz. 28

Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze niestykające się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

 

Wyroby do transportu/usuwania/magazynowania wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi stosowane do budowy budowli przeciwpowodziowych (z wyłączeniem: wrót przeciwpowodziowych i przeciwsztormowych*), falochronów i budowli ochrony brzegów morskich), budowli piętrzących i urządzeń melioracji wodnych oraz zbiorniki na odpady płynne z produkcji zwierzęcej

 

 

*) Wyłączenie nie ma zastosowania w stosunku do wrót przeciwpowodziowych i przeciwsztormowych, które służą wyłącznie regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy.

 

1. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)

2. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.)

3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966, z późn. zm).