Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Deklaracja dostępności

Powrót

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-05.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • materiały są obszerne, a ich opracowaniem zajmowały się różne komórki organizacyjne urzędu,
 • materiały pochodzą z różnych źródeł ,co może powodować, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
 • opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych, ponieważ są zaciągane z serwisu zewnętrznego YouTube.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań Redaktorów serwisu:

 • cel linku nie jest odpowiednio określony,
 • opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,
 • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Informacje zamieszczone na stronie internetowej są na bieżąco aktualizowane przez Redaktorów. Staramy się zapewnić dostępność strony internetowej, jednak jeżeli znajdziesz błędy lub masz uwagi prosimy o kontakt pod adres e-mail: koordynator.dostepnosci@gunb.gov.pl

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Firma Vobacom Sp. z o.o

Firma skorzystała z dostępnego narzędzia do oceny strony:
https://wave.webaim.org/, z którego wynika, że strona internetowa http://gunb.gov.pl/ spełnia wymagania.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 30 marca 2023 r.

 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
 • strona internetowa została zaprojektowana i zbudowana w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach,
 • strona internetowa jest responsywna,
 • dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście,
 • strona internetowa posiada kontrast kolorystyczny pomiędzy tekstem a tłem na poziomie 4,5:1,
 • na stronie internetowej stosowany jest fokus (obramowanie) przy elementach interaktywnych,
 • staramy się, aby opublikowane treści na stronie internetowej były zrozumiałe dla wszystkich.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Kowalski, adres poczty elektronicznej: m.kowalski@gunb.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 661-91-79. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji.
Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną Chodzi,
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Aplikacje mobilne

Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.

Dostępność architektoniczna budynku. Szczegóły dotyczące dostępności architektonicznej znajdują się na stronie Urząd Dostępny pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/urzad-dostepny