Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Zbędne składniki majątku

Powrót

INFORMACJA

o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

 

Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa(Dz.U. 2019 poz. 2004 z późn. zm.) informuję, że Główny Urząd Nadzoru Budowlanego posiada do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce (określonej w § 38 ww. rozporządzenia) z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego wymienione w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Składniki rzeczowe majątku ruchomego wymienione w załączniku nr 1 mogą być również przedmiotem darowizny na rzecz instytucji kultury, publicznych szkół wyższych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

Pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie/darowiznę składników rzeczowych majątku ruchomego należy składać na załączonym formularzu (załącznik nr 2 do ogłoszenia) do 23 grudnia 2021 r. na adres:

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Biuro Administracyjno-Finansowe

ul. Krucza 38/42

00-926 Warszawa

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  baf@gunb.gov.pl

Szczegółowych informacji dotyczących rzeczowych składników majątku ruchomego udziela:

- pan Karol Szulc                 22 661 94 35

- pani Iwona Kutniewska   22 661 92 17

 

Załączniki:

  1. Wykaz zbędnych rzeczowych składników majątku ruchomego
  2. Wniosek o nieodpłatne przekazanie/darowiznę