Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Współfinansowane ze środków UE

Powrót

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego realizuje następujące projekty: 

„System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB) – w wersji MVP”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

Oś priorytetowa: E-administracja i otwarty rząd.

Działanie nr 2.2 „Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej”

Celem projektu jest wdrożenie w organach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego systemu informatycznego SOPAB wspierającego obsługę obywateli w procesie inwestycyjno-budowlanym. Główne funkcjonalności systemu w wersji MVP obejmą:

 • obsługę przez system SOPAB podstawowych (kluczowych) procesów w organach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
 • integrację z EZD,
 • integrację z systemem e-Budownictwo,
 • integrację z systemem Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń,
 • uwzględnienie realizacji funkcji raportowania na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla użytkowników i administratorów SOPAB.

Zakładanym efektem wdrożenia jest usprawnienie i ujednolicenie postępowań organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz wdrożenie pełnej cyfryzacji w skali całego kraju.

Wartość projektu: 39 054,96 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 33 052,21 zł

Okres realizacji projektu: od 2022-06-01 do 2023-12-31

Loga Polski cyfrowej, RP, Fundusz eozwoju regionalnego

 

 

 

„Zintegrowany system ograniczania niskiej emisji (ZONE)”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

Oś priorytetowa: E-administracja i otwarty rząd.

Działanie 2.1: Wysoka dostępność i jakość usług publicznych.

 

Celem projektu jest wsparcie systemowej wymiany pieców węglowych  (tzw. “kopciuchów”) poprzez gromadzenie i udostępnianie informacji na temat źródeł niskoemisyjnego ciepła w budynkach w ustandaryzowany i uspójniony sposób na różnych szczeblach administracji publicznej w skali całego kraju. Projekt polega na wdrożeniu systemu informatycznego, który będzie zbierał i udostępniał dane o budynkach -. W ramach prowadzonego projektu ZONE powstanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), która będzie funkcjonować m.in. z wykorzystaniem  aplikacji mobilnej oraz świadczonymi  e-usługami dla tych obywateli, którzy będą chcieli zadbać o ekologię i bezpieczeństwo swoich domów, czy mieszkań i w wygodny sposób, poprzez aplikację, zamówią przeglądy kominiarskie i inwentaryzację budynku. Właściciele budynków będą mogli także szybko sprawdzić możliwości dofinansowania termomodernizacji swojej nieruchomości w tym systemie.

Wartość projektu: 30 985 923,56 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 26.223.387,10 PLN zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. – 31.08.2023 r.

Strona projektu: www.zone.gunb.gov.pl

W przypadku pytań do projektu prosimy o kontakt na: info-ceeb@gunb.gov.pl

Loga Polski cyfrowej, RP, Fundusz eozwoju regionalnego

 

 

 


„Stworzenie centralnego systemu dotyczącego nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych wraz z serwisem internetowym służącym do obsługi Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych"

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 
Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Celem projektu jest stworzenie dwóch usług teleinformatycznych, usprawniających działania i zwiększających potencjał instytucjonalny Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w obszarze nadzoru rynku wyrobów budowlanych. Uzyskane wsparcie umożliwi GINB realizację celu rozporządzenia Nr 2018/1724 w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego poprzez ułatwienie dostępu online do informacji o przepisach administracyjnych niezbędnych obywatelom i przedsiębiorstwom do m.in. prowadzenia działalności handlowej lub gospodarczej w Polsce w obszarze wprowadzania do obrotu, udostępniania na rynku i stosowania wyrobów budowlanych. Zostanie również utworzony system teleinformatyczny pozwalający GINB na gromadzenie bieżących informacji o działaniach prowadzonych przez organy nadzoru budowlanego właściwe w sprawach wyrobów budowlanych jako funkcjonalne narzędzie wspierające GINB w wykonywanych zadaniach w tym obszarze. 

 

Wartość projektu: 500 000,00 PLN 

Dofinansowanie projektu z UE: 421 400,00 PLN 

Okres realizacji projektu: 30.04.2020 r. – 31.12.2021 r.

Współfinansowane ze środków UE

 

 

 

 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Plan Działań nadzoru budowlanego na lata 2019-2020

Celem projektu jest wsparcie ze środków pomocy technicznej POIiŚ Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) oraz 16 wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego (WINB), czyli służb odpowiedzialnych za sprawy związane z kontrolą inwestycji oraz wydawaniem decyzji o pozwolenie na użytkowanie, m.in. dla projektów POIiŚ i CEF. Uzyskane wsparcie będzie miało wpływ na poprawę efektywności pracy WINB i pozwoli na polepszenie nadzoru nad tymi inwestycjami poprzez zwiększenie liczby kontroli na etapie ich budowy oraz zwiększenie liczby pobranych próbek wyrobów budowlanych. Zintensyfikowanie kontroli budów pozwoli na wcześniejsze zapoznanie się przez nadzór budowlany z przebiegiem budowy i w związku z tym wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości na odpowiednio wczesnym etapie, tak aby nie stanowiły one w przyszłości przeszkód dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Wartość projektu: 15 357 521,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 13 012 443,45 PLN

 

Informacja dot. funkcjonowania mechanizmu umożliwiającego zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

W celu prawidłowej realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Instytucja Zarządzająca opracowała i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w ramach POIiŚ.

Wszelkie informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem:

- adresu e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub

- formularza zamieszczonego na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

 

 Logo funduszy europejskich

  Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Plan Działań nadzoru budowlanego na lata 2021-2023

Celem projektu jest wsparcie ze środków pomocy technicznej POIiŚ Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) oraz 16 wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego (WINB), czyli służb odpowiedzialnych za sprawy związane z kontrolą inwestycji oraz wydawaniem decyzji o pozwolenie na użytkowanie, m.in. dla projektów POIiŚ i CEF. Uzyskane wsparcie będzie miało wpływ na poprawę efektywności pracy WINB i pozwoli na polepszenie nadzoru nad tymi inwestycjami poprzez zwiększenie liczby kontroli na etapie ich budowy oraz zwiększenie liczby pobranych próbek wyrobów budowlanych. Zintensyfikowanie kontroli budów pozwoli na wcześniejsze zapoznanie się przez nadzór budowlany z przebiegiem budowy i w związku z tym wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości na odpowiednio wczesnym etapie, tak aby nie stanowiły one w przyszłości przeszkód dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Wartość projektu: 32 093 864,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 27 256 162,90 PLN

 

Informacja dot. funkcjonowania mechanizmu umożliwiającego zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

W celu prawidłowej realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Instytucja Zarządzająca opracowała i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w ramach POIiŚ.

Wszelkie informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem:

- adresu e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub

- formularza zamieszczonego na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

Logo funduszy europejskich

 

Informacja dot. funkcjonowania mechanizmu umożliwiającego zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

W celu prawidłowej realizacji projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), Instytucja Zarządzająca udostępniła mechanizm umożliwiający zgłaszanie informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w ramach FEnIKS.

Wszelkie informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem:

- adresu e-mail: naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl lub rownosc.feniks@mfipr.gov.pl

- formularza zamieszczonego na stronie internetowej: https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zglaszanie-nieprawidlowosci/

 

 

 

Tytuł projektu: „Powszechny dostęp do rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz utworzenie internetowego serwisu informacyjnego GUNB”

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 • Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
 • Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno - budowlanych i planowania przestrzennego
 • Okres realizacji projektu: 24.04.2015 r. – 29.09.2017 r.

Nowelizacja ustawy – Prawo budowlane, dokonana przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 443), przewiduje od dnia 1 stycznia 2016 r. upublicznienie i rozbudowę „Rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę” (RWD-2). W związku z powyższym w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego opracowano projekt modyfikacji obecnie eksploatowanego oprogramowania RWD-2, dostępnego dotychczas wyłącznie dla organów administracji architektoniczno - budowlanej.

cel projektu
Celem finansowanego z funduszy europejskich projektu – „Powszechny dostęp do rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz utworzenie internetowego serwisu informacyjnego GUNB” jest :

 • upublicznienie dostępu do danych z rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń, polegające na możliwości wyszukiwania informacji o wnioskach i decyzjach o pozwoleniu na budowę oraz o zgłoszeniach, poprzez: zbudowanie i udostępnienie mechanizmu wyszukiwania tekstowego, zbudowanie i udostępnienie mechanizmu wyszukiwania wykorzystującego mapę (tj. wskazanie na mapie adresu nieruchomości, o której potencjalny odbiorca chce uzyskać informację);
 • zmodernizowanie rejestru (aplikacji sieciowej);
 • podniesienie kompetencji pracowników organów, którzy obsługują rejestr (aplikację sieciową);
 • stworzenie internetowego serwisu informacyjnego GUNB

planowane efekty
Efektem realizacji projektu jest:

 • uzyskanie przez osoby zainteresowane internetowego dostępu do danych o inwestycjach budowlanych prowadzonych na terenie Polski;
 • stworzenie internetowego serwisu informacyjnego Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego;
 • podniesienie kompetencji pracowników organów administracji architektoniczno - budowlanej i GUNB, zajmujących się rejestrem wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestrem zgłoszeń.

wartość projektu
wg wniosku o dofinansowanie projektu - 465.000,00 zł

wkład Funduszy Europejskich
dofinansowanie ze środków europejskich – 392.323,40 zł, co stanowi 84,28 % wydatków kwalifikowanych projektu

 

"e - Nadzór Budowlany" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

 

flaga Unii Europejskiejlogo Unia dla przedsiębiorczych

W grudniu 2007r. została zakończona w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego realizacja zadań objętych projektem „e - Nadzór Budowlany” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, działanie 1.5: Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line.

Zrealizowano w szczególności:

 1. budowę komputerowego „Systemu Nadzoru Rynku Wyrobów Budowlanych”,
 2. budowę systemu nadzoru terminowości wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę komputerowego „Rejestru Wniosków i Decyzji o Pozwoleniu na Budowę”,
 3. rozbudowę systemu „Centralnych Rejestrów Osób z Uprawnieniami Budowlanymi, Rzeczoznawców oraz Ukaranych z Tytułu Odpowiedzialności Zawodowej”,
 4. rozbudowę komputerowego „Systemu Zarządzania Dokumentami”,
 5. budowę komputerowej bazy danych „Rejestr Kontroli Obowiązkowych”,
 6. budowę komputerowej bazy danych „Rejestr Katastrof Budowlanych”.

Ponadto zrealizowano przewidziane w projekcie zakupy sprzętu informatycznego, licencji itp.