Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Petycje

Powrót

Petycja to żądanie, aby organ władzy publicznej podjął określone (co do treści i formy prawnej) działanie. Działanie to musi mieścić się w zakresie zadań i kompetencji, jakie organom wyznaczają obowiązujące przepisy prawa.

Petycja może dotyczyć, między innymi: zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania organu w sprawie dotyczącej autora petycji, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Jeśli zamierzasz wnieść do organu administracji publicznej petycję pamiętaj, że musisz w niej wskazać zarówno cel, jaki organ powinien osiągnąć w swojej działalności, jak i prawną formę działania, której zastosowanie – w Twojej ocenie – ma prowadzić do realizacji zawartego w petycji postulatu.

Petycję może złożyć osoba fizyczna lub prawna, może ją też złożyć grupa tych podmiotów. Petycję można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Można też złożyć petycję w interesie innego podmiotu, za jego zgodą.

Jeśli chcesz wnieść petycję do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, możesz:

 • przesłać listownie na nasz adres: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa;
 • złożyć osobiście do Kancelarii Ogólnej naszego Urzędu przy ul. Kruczej 38/42, od wtorku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15; a w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 18.00 (od 8.00 do 8.15 i po godzinie 16.15 w pokoju przyjęć interesantów, na parterze budynku GUNB) - jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, ustalone godziny przyjmowania petycji obowiązują odpowiednio w pierwszym dniu po dniu wolnym;
 • przesłać za pomocą ePUAP  (pismo ogólne do podmiotu publicznego);
 • przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: kancelaria@gunb.gov.pl.

Petycji nie możesz złożyć telefonicznie.

Petycja powinna zawierać Twoje imię i nazwisko, dokładny adres, nazwę organu, do którego składasz petycję, przedmiot petycji oraz Twój podpis.
Jeśli składasz petycję przy pomocy środków komunikacji elektronicznej możesz ją podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dołącz do petycji adres swojej poczty elektronicznej.

Jeśli składacie petycję jako grupa podmiotów, zamieście w niej:

 • imiona i nazwiska (nazwy) wszystkich podmiotów składających petycję,
 • imię i nazwisko osoby, która reprezentuje składających petycję,
 • adresy zamieszkania (siedziby) wszystkich podmiotów składających petycję,
 • nazwę organu, do którego składana jest petycja,
 • przedmiot petycji,
 • podpis osoby, która reprezentuje składających petycję.

Jeśli składasz petycję w czyimś imieniu, zamieść w niej dodatkowo: imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, w imieniu którego wnosisz petycję, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Dołącz do petycji zgodę tego podmiotu na złożenie przez Ciebie petycji w jego imieniu.

Jeśli Twoja petycja nie będzie zawierała imienia i nazwiska oraz adresu składającego – nie będziemy mogli jej załatwić i pozostawimy taką petycję bez rozpatrzenia.

Petycja niepodpisana - jeśli nie uzupełnisz podpisu w terminie 7 dni od otrzymania naszego wezwania -  pozostawimy petycję bez rozpoznania.

Rozpatrywanie petycji

Petycje załatwiamy niezwłocznie, nie później niż 3 miesiące od daty jej wpływu do naszego Urzędu.

Jeśli petycja dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne organy, rozpatrzymy ją w zakresie naszej właściwości. W pozostałym zakresie przekażemy kopię petycji (nie później niż w ciągu 30 dni) do pozostałych adresatów. Jeśli petycja będzie dotyczyła zadań i kompetencji innego organu – również przekażemy ją do tego organu.

Kopię petycji, opatrzoną datą jej złożenia, umieścimy na naszej stronie internetowej. Jeśli wyrazisz na to zgodę, podamy też Twoje (lub podmiotu, w którego imieniu wniosłeś petycję) imię i nazwisko (nazwę).

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania Twojej petycji otrzymamy kolejne petycje w tej samej sprawie (petycja wielokrotna), to możemy rozpatrzyć je łącznie. W takim przypadku na naszej stronie internetowej podamy okres oczekiwania na dalsze petycje (nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia). Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu oczekiwania na dalsze petycje.

Jeżeli petycja składająca się na petycję wielokrotną nie spełnia wymogów (np. nie jest podpisana lub brak adresu siedziby czy korespondencyjnego), na naszej stronie ogłosimy wezwanie do autora tej petycji, aby uzupełnił braki w terminie 14 dni. W przypadku, jeśli brakujące dane nie będą uzupełnione, petycję pozostawimy bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna:

Zasady składania i rozpatrywania petycji określają przepisy:

 1. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
 2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Rozpatrywaniem petycji w naszym Urzędzie zajmuje się Departament Skarg i Wniosków.

 

Petycje złożone

 

Petycje

                   2023

 

 Data złożenia

 Nazwa pliku (skan)

Wnoszący (w przypadku zgody na ujawnienie danych)

Przebieg postępowania (w tym wezwania, ogłoszenia)

 Przewidywany termin załatwienia

 Sposób załatwienia

 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

  1 sierpnia  2023 r.

Treść petycji - skan   zamieszczony na stronie internetowej GUNB

  -

analiza orzecznicza zagadnienia

 załatwiono w ustawowym terminie

zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji z 13 października 2023 r. (informacja o braku podstaw do podjęcia działań)

 

Informacje o petycji:
1. Petycja w sprawie wyeliminowania z obrotu prawnego ostatecznej decyzji o nakazie całkowitej rozbiórki zrealizowanego bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę obiektu sportowego – budowli stanowiącej kompleks obiektów wraz z instalacjami i urządzeniami, w skład którego wchodzą kryte korty tenisowe, obiekty kontenerowe do obsługi kortów stanowiące zaplecze biurowo-socjalne, zbiornik na ścieki, utwardzenia terenu (droga dojazdowa i chodniki) na terenie działek ewid. nr 18/2, 19/5, 19/6, 19/7, 19/8 z obrębu 3-14-28, przy ul. Podbiałowej w Warszawie oraz obniżenie terenu podwyższonego o ok. 1 m w ramach tej inwestycji.
2. Data złożenia petycji: 1 sierpnia 2023 r.
3. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego jest składana petycja: brak zgody na ujawnienie danych.
4. Dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności zasięgania opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji: odpowiedzi na petycję udzielono 13 października 2023 r.

Materiały:

petycjaTreść petycji z 17 lipca 2023 r. (1,01MB)petycjaZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji z 17 lipca 2023 r. (243KB)