Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Patronaty GINB

Powrót

Złóż wniosekLista przedsięwzięć objętych patronatem GINB

 

Regulamin przyznawania patronatu honorowego Głównego Inspektora Budowlanego (GINB)

1. Cel honorowego patronatu GINB:

Patronat honorowy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (GINB) to wyróżnienie, które podkreśla szczególny charakter przedsięwzięcia. Patronat może być przyznawany wydarzeniom, inicjatywom lub projektom, które mają istotne znaczenie dla rozwoju branży budowlanej. Może być także przyznawane przedsięwzięciom, które wpływają na promocję i poprawę bezpieczeństwa w budownictwie, edukację czy podnoszenie jakości usług związanych z nadzorem budowlanym.

Przyznanie patronatu nie oznacza deklaracji osobistego udziału Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wsparcia finansowego lub organizacyjnego przedsięwzięcia.

2. Procedura ubiegania się o honorowy patronat:

a) O przyznanie patronatu występuje Organizator przedsięwzięcia.

b) Organizator wypełnia elektroniczny wniosek o patronat dostępny na stronie internetowej GUNB (www.gunb.gov.pl)

c) Wniosek powinien zostać złożony nie wcześniej niż 12 tygodni i nie później niż 8 tygodni przed terminem wydarzenia. Wnioski otrzymane w terminach innych niż terminy wskazane powyżej mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia.

d) GINB może zwrócić się do Organizatora o dodatkowe informacje lub dokumenty w celu oceny wniosku.

3. Kryteria oceny wniosków:

Przy ocenie wniosków GINB może brać pod uwagę następujące kryteria:

a) zgodność celu wydarzenia, inicjatywy lub projektu z misją Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

b) potencjalne korzyści dla sektora budowlanego, społeczności lokalnej lub środowiska

c) reputację i wiarygodność Organizatora

d) harmonogram, budżet i planowane działania w ramach wydarzenia, inicjatywy lub projektu.

4. Decyzja w sprawie przyznania honorowego patronatu:

a) Decyzję w sprawie przyznania honorowego patronatu podejmuje GINB lub wyznaczona przez niego osoba.

b) W zależności od oceny wniosku, GINB lub wyznaczona przez niego osoba odmawia przyznania, przyznaje bądź też warunkowo przyznaje honorowy patronat.

c) Decyzja w powyższym przedmiocie jest ostateczna i nieodwołalna (nie przysługuje od niej odwołanie). Decyzja odmowna nie wymaga uzasadnienia.

d) Informacji o podjętej decyzji w sprawie przyznania patronatu honorowego udziela Wydział Komunikacji GUNB wyłącznie w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku.

e) Decyzja o przyznaniu patronatu honorowego GINB jest indywidualna i dotyczy jednego przedsięwzięcia. Jeśli wydarzenie jest cykliczne, przy każdej edycji należy wystąpić o przyznanie patronatu.

5. Warunki związane z realizacją honorowego patronatu:

a) Organizator jest zobowiązany do umieszczenia w materiałach informacyjno-promocyjnych oraz na stronach internetowych przedsięwzięcia i w innych kanałach komunikacji związanych z jego realizacją informacji o objęciu przedsięwzięcia patronatem GINB i logotypu GUNB, a także w miarę możliwości linku do strony internetowej GUNB.

b) Organizator współpracuje z Wydziałem Komunikacji GUNB w zakresie udostępnienia informacji i materiałów dotyczących realizacji honorowego patronatu.

6. Odebranie honorowego patronatu:

a) W uzasadnionych przypadkach GINB może odebrać przyznany wcześniej honorowy patronat.

b) O podjętej decyzji Organizator jest informowany niezwłocznie drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail. Decyzja jest ostateczna i nieodwołalna.

c) W przypadku odebrania honorowego patronatu Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym współorganizatorów i zaniechania dalszego zamieszczania informacji o przyznanym honorowym patronacie, a także wykorzystywania logotypu GUNB.