Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

KWZWB

Powrót

Cel
W Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (art.15 ust.1 ustawy), gromadzimy dane i informacje o wyrobach budowlanych, które podlegają oznakowaniu znakiem budowlanym, niezgodnych z wymaganiami z ustawy o wyrobach budowlanych:

 • dane, które umożliwiają identyfikację zakwestionowanego wyrobu budowlanego;
 • informacje o:

rodzaju i zakresie niezgodności zakwestionowanego wyrobu budowlanego, środkach, jakie zastosowano w odniesieniu do zakwestionowanego wyrobu budowlanego, zagrożeniach, jakie może spowodować zakwestionowany wyrób budowlany, wraz z określeniem tych zagrożeń.

Zasady dokonywania wpisu do Wykazu i ich usuwania

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego dokonuje wpisów do Wykazu (art. 15 ust. 2 ustawy), w przypadku wydania decyzji ostatecznych, o których mowa w:

 • art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2, to jest kiedy właściwy organ, w wyniku kontroli u sprzedawcy, w przypadku stwierdzenia, że wyrób budowlany nie spełnia wymagań określonych w ustawie o wyrobach budowlanych, orzekł w drodze decyzji:
  - zakaz dalszego udostępniania wyrobu budowlanego przez sprzedawcę oraz nakaz wycofania z obrotu tego wyrobu przez producenta lub importera (art. 30 ust. 1 pkt 2);
  - nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego przez sprzedawcę, jeżeli producent lub importer ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 30 ust. 1 pkt 3);
  - zakaz obrotu wyrobem budowlanym, w przypadku nieusunięcia w terminie nieprawidłowości określonych w postanowieniu zakazującym dalszego udostępniania wyrobu budowlanego przez sprzedawcę (art. 30 ust. 2)
 • art. 31 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, to jest kiedy właściwy organ, w wyniku kontroli u producenta albo importera, w przypadku stwierdzenia, że wyrób budowlany nie spełnia wymagań określonych w ustawie o wyrobach budowlanych, orzekł w drodze decyzji:
  - nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego (art. 31 ust. 1 pkt 2);
  - nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego, w przypadku nieusunięcia w terminie nieprawidłowości określonych w postanowieniu zakazującym dalszego udostępniania wyrobu budowlanego (art. 31 ust. 2).

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego lub z urzędu:

 • usuwa wpis w Wykazie, w przypadku, gdy producent, importer lub sprzedawca udowodni, że wycofał z obrotu wszystkie egzemplarze zakwestionowanego wyrobu budowlanego, lub w przypadku, gdy niezgodności zakwestionowanego wyrobu budowlanego z wymaganiami określonymi w ustawie o wyrobach budowlanych zostały usunięte, nie wcześniej jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzje, na podstawie których dokonano wpisu, stały się ostateczne (art. 15 ust. 3 pkt 1);
 • może usunąć wpis w Wykazie, w przypadku, gdy producent, importer lub sprzedawca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, nie wcześniej jednak niż po upływie 24 miesięcy od dnia dokonania wpisu (art. 15 ust. 3 pkt 2).
 • może usunąć wpis w Wykazie po upływie 5 lat od dnia dokonania wpisu (art. 15 ust. 3 pkt 3).

Ponadto, wpis w Wykazie usuwa się niezwłocznie, jeżeli właściwy organ lub sąd administracyjny w stosunku do decyzji, na podstawie których dokonano wpisu, orzekł o:

 • wstrzymaniu wykonania decyzji;
 • uchyleniu decyzji;
 • stwierdzeniu nieważności decyzji;
 • stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji.

 

Wzór Wykazu

Wzór Wykazu określa załącznik do rozporządzenia w sprawie zasad prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (§ 2 ust. 2 rozporządzenia). 

Zasady udostępniania Wykazu

Wykaz jest publicznie dostępny, a Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może, w każdym czasie, podać do publicznej wiadomości informacje w nim zawarte (art. 15 ust. 4 i 5 ww. ustawy).

Wykaz prowadzimy w systemie teleinformatycznym, a dane z Wykazu udostępniamy w formie tabeli, która zawiera informacje ogólne o zakwestionowanych wyrobach budowlanych oraz kart wyrobów budowlanych, które zawierają informacje szczegółowe o tych wyrobach (§ 2 ust. 1 i § 3 ww. rozporządzenia).

Wykaz udostępniamy w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlaneg

 • KWZWB, zawierająca wpisy zamieszczone na podstawie przepisów ustawy o wyrobach budowlanych w brzmieniu od 1 stycznia 2016 r. (część prowadzona zgodnie ze wzorem określonymi rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych - Dz. U. poz. 2342)

Podstawa prawna:

 • Art. 14 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z późn. zm.)
 • oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz. U. poz. 2342).