Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Dane teleadresowe

Powrót

Udzielamy odpowiedzi na wystąpienia (pisma, e-maile), w których jest imię i nazwisko osoby występującej oraz adres do korespondencji (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) lub wystąpienia z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego podpisu elektronicznego znajdują się np. na stronie internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji www.nccert.pl.

Zapraszamy do kontkatu z nami:

 • pocztą, na adres:
  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  ul. Krucza 38/42
  00-926 Warszawa
 • telefonicznie, pod nr:
  (22) 346 66 64 - infolinia
  (22) 661-94-54 - kancelaria
  Dla Państwa wygody podajemy też listę z bezpośrednimi danymi kontaktowymi do naszych departamentów merytorycznych.
 • faksem, pod nr:
  (22) 661-81-42
 • za pośrednictwem ePUAP:
  logo ePUAP - /GUNB/SkrytkaESP (z poświadczeniem odbioru)
 • mailem:
  na adres kancelaria@gunb.gov.pl  (bez poświadczenia odbioru)

Korespondencję pisemną prosimy składać bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej (pokój nr 12P, parter) we wtorki-piątki w godz. 815-1615, a w poniedziałki w godz. 800-1800 (od 800 do 815 i po godzinie 1615 w pokoju przyjęć interesantów, na parterze budynku GUNB).

W przypadku skarg i wniosków istnieje również możliwość wnoszenia ich w formie ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu, w pokoju przyjęć interesantów (parter), od wtorku do piątku także w godzinach od 8.15 do 16.15 oraz w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 18.00.

Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, ustalone godziny przyjmowania korespondencji oraz skarg do protokołu obowiązują odpowiednio w pierwszym dniu po dniu wolnym.

Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawiamy bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Zapewniamy  osobom uprawnionym możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Dostępne są następujące środki wspierające komunikację:

 • poczta elektroniczna, którą można kierować na adres Kancelarii Ogólnej kancelaria@gunb.gov.pl lub na adresy poszczególnych komórek organizacyjnych, podane na stronie internetowej Urzędu (www.gunb.gov.pl) w zakładce Urząd/Komórki organizacyjne Urzędu lub Kontakt,
 • faks do Kancelarii Ogólnej nr (22) 661- 81- 42 lub na numery faksów poszczególnych komórek organizacyjnych, podane na stronie internetowej Urzędu w zakładce Urząd/Komórki organizacyjne Urzędu lub Kontakt.

Prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub innej formy komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed wizytą w Urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) za pośrednictwem osoby przybranej, faksem lub mailem.

W celu usprawnienia obsługi osoby uprawnionej zalecamy, by w zgłoszeniu określić przedmiot sprawy oraz wskazać sposób kontaktowania się w sprawach związanych z ustaleniem terminu wizyty, formy komunikowania się itp.

Opłaty skarbowe należy wnosić na rachunek:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

bądź bezpośrednio w kasie Urzędu Dzielnicy Śródmieście:
ul. Nowogrodzka 43
(pon. 800 – 1800, wt.-pt. 800 – 1600).

NIP: 5261055132
REGON: 010849220