Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Centralne rejestry osób posiadających uprawnienia

Powrót

Informacja na temat prowadzenia centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane oraz centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej z budownictwie.

 

Kogo dotyczy wpis

Dotychczas centralne rejestry dotyczyły osób, które uzyskały uprawnienia budowlane bądź zostały ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie na podstawie ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. Zgodnie z zasadą, że prawo nie działa wstecz, rejestry nie obejmowały uprawnień nadanych przed datą wejścia w życie ustawy, tj. przed 1 stycznia 1995 r.

W związku z nowelizacją Prawa budowlanego, od 1 sierpnia 2022 r. osoby, które uzyskały uprawnienia na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 1995 r. i są członkami izb samorządu zawodowego, mogą zostać wpisane do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane. Procedura wymaga jednak złożenia wniosku w tej sprawie do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego. Zakres wniosku oraz procedura wpisu została określona w art. 12 ust. 12-17 Prawa budowlanego.

 

Dokonywanie wpisów

 • Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane

Niezwłocznie po dniu, w którym decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych stała się ostateczna, właściwa okręgowa komisja kwalifikacyjna izby samorządu zawodowego przekazuje GINB dane identyfikujące uprawnienia budowlane, natomiast właściwa Krajowa rada - uznane kwalifikacje zawodowe oraz dane dotyczące osoby, która nabyła te uprawnienia lub kwalifikacje, za pomocą systemu e-CRUB, przy użyciu elektronicznych formularzy.

W przypadku wpisów uprawnień sprzed 1995 r.

Właściwa okręgowa komisja kwalifikacyjna, po uzyskaniu od właściwej okręgowej rady informacji o dotychczasowych wpisach wnioskodawcy na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz wykreśleniach z tej listy lub zawieszeniach w prawach członka, przeprowadza weryfikację danych i informacji zawartych we wniosku wraz z dołączonymi dokumentami, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W sytuacji pozytywnej weryfikacji, izba przekazuje dane i informacje wraz z kopią uprawnień budowlanych do GINB, za pomocą systemu e-CRUB.

 • Centralny rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Dane identyfikujące decyzję o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz dane dotyczące osoby ukaranej, wraz z kopią decyzji o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, organy samorządu zawodowego przekazują GINB, za pomocą systemu e-CRUB, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna.

 

Decyzje o wpisie

Od czasu nowelizacji ustawy - Prawo budowlane w zakresie brzmienia art. 12 ust. 7, dokonanej art. 59 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, do dnia wejścia w życie ustawy z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, wpisy do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane dokonywane były w drodze decyzji GINB.

Od 1 sierpnia 2022 r., w związku z nowelizacją przepisów dotyczących prowadzenia centralnych rejestrów, decyzje nie są wydawane, a wpis ma charakter wyłącznie informacyjny.

 

Duplikat decyzji

W przypadku osób, które na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących uzyskały wpis do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane w drodze GINB, istnieje możliwość uzyskania duplikatu decyzji. Należy wówczas wystąpić do GUNB z wnioskiem w tej sprawie. Dokument wydawany jest na podstawie art. 73 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

W ten sam sposób również rzeczoznawca budowlany może wystąpić z wnioskiem o uzyskanie duplikatu decyzji o wpisie do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych (prowadzonego przez GINB do 9 sierpnia 2014 r.).

Jak uzyskać duplikat (odnośnik otworzy się w nowym oknie)

Zaświadczenie o wpisie do centralnego rejestru GINB

Każda osoba, która figuruje w centralnym rejestrze GINB, może wystąpić na podstawie art. 217 Kpa z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, które będzie potwierdzało fakt wpisu w rejestrze.

Jak uzyskać zaświadczenie (odnośnik otworzy się w nowym oknie)

Udostępnianie danych z centralnych rejestrów.

Udostępnianie danych na stronie internetowej GUNB (wyszukiwarka publiczna)

Dane i informacje zawarte w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane są udostępniane na stronie internetowej GUNB, poprzez wyszukiwarkę publiczną, w następującym zakresie (art. 88a ust 2 pkt 5a-5b Pb):

 • imię/imiona i nazwisko,
 • tytuł zawodowy,
 • stopień lub tytuł naukowy,
 • województwo zamieszkania,
 • dane korespondencyjne (adres/e-mail/numer telefonu - o ile osoba wpisana do rejestru wyrazi zgodę na udostępnianie tych danych),
 • numer decyzji lub numer uprawnień budowlanych,
 • dziedzina,
 • zakres,
 • specjalność,
 • przynależność do izby samorządu zawodowego (w przypadku aktywnej przynależności tj. wpisu, pojawia się nazwa izby okręgowej, w pozostałych przypadkach tj. zawieszenia/skreślenia/braku wpisu /braku informacji pojawia się „-„).

Udostępnianie danych adresowych i do kontaktu na stronie internetowej GUNB

Osoba, która figuruje w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane i jest zainteresowana zamieszczeniem swoich danych adresowych lub danych do kontaktu (numer telefonu, e-mail) na stronie internetowej GUNB, proszona jest o przesyłanie wypełnionej i podpisanej zgody na udostepnienie jej danych w ten sposób, na adres: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, bądź poprzez e-puap.

Zgoda (do pobrania)

 

Udostępnianie danych na pisemny wniosek

Na podstawie art. 88a ust. 5 ustawy - Prawo budowlane, dane z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane oraz z centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie podlegają udostępnianiu. Dane są udostępniane na wniosek osoby zainteresowanej uzyskaniem tych danych, złożony w formie pisemnej, który powinien spełniać wymogi formalne podania określone w art. 63 Kpa (zawierać imię i nazwisko osoby występującej, adres do korespondencji oraz podpis odręczny).

W przypadku wnoszenia wniosku w formie elektronicznej powinien on być opatrzony ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub Profilem Zaufanym ePUAP.

Przepis umożliwia GUNB udostępnianie informacji tylko o tych osobach z centralnych rejestrów, które zostały wpisane do nich po wejściu w życie nowelizacji ustawy - Prawo budowlane wprowadzającej ten przepis - czyli od 13 grudnia 2008 r. Udostępnianie danych osób wpisanych do centralnych rejestrów przed 13 grudnia 2008 r. jest możliwe jedynie na ich wniosek.

W odniesieniu do rzeczoznawców budowlanych udostępnieniu podlegają ww. dane oraz zakres rzeczoznawstwa wyłącznie z tego okresu, gdy GINB prowadził centralny rejestr rzeczoznawców budowlanych. Informacje udostępniane są na podstawie danych archiwalnych.

Informacja dotycząca zaprzestania z dniem 10 sierpnia 2014 r. prowadzenia przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (zwanej dalej ustawą „deregulacyjną”), od 10 sierpnia 2014 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zaprzestał prowadzenia centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych.

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy „deregulacyjnej”, GINB przekazał dane rzeczoznawców budowlanych, wpisanych do centralnego rejestru do 9 sierpnia 2014 r., Izbie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej – w zakresie danych osób posiadających tytuł w specjalności architektonicznej oraz Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa – w zakresie danych osób posiadających tytuł w pozostałych specjalnościach, w celu wpisania ich, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy „deregulacyjnej”, na listy aktualnie prowadzone przez ww. Izby.

Oznacza to, że obecnie Izby te dysponują danymi rzeczoznawców budowlanych, zawartymi do 9 sierpnia 2014 r. w centralnym rejestrze prowadzonym przez GINB.

Więcej informacji na temat centralnych rejestrów GINB można uzyskać pod numerami telefonów: (22) 661-81-97, 661-94-18.

 

Podstawa prawna:

 • art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a-c ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1 sierpnia 2022 r. przepisy dotyczące prowadzenia centralnych rejestrów GINB zmieniły się.

Nastąpiła nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1557). Zmianie uległy m.in. zasady funkcjonowania centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.