Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

CEBC

Powrót

Misją Europejskiego Konsorcjum Nadzoru Budowlanego jest rozpowszechnianie i wymiana informacji w zakresie funkcjonujących w państwach członkowskich systemów nadzoru budowlanego.

Konsorcjum Europejskiego Nadzoru Budowlanego zostało utworzone w roku 1989 pod auspicjami Komisji Europejskiej. Jego powstanie zostało poprzedzone wstępnymi dyskusjami między Instytutem Nadzoru Budowlanego (IBC) i Komisją Europejską, dotyczącymi potrzeby zabezpieczenia działań nadzoru budowlanego i promowania ich znaczenia w szybko zmieniającej się Europie. W wyniku tych rozmów została wykreowana idea utworzenia instytucji o charakterze paneuropejskim zajmującej się tymi zagadnieniami. Pomysł ten spotkał się również z entuzjastycznym poparciem ze strony wielu organizacji nadzoru budowlanego z innych państw członkowskich. Przedstawiciele Belgii, Danii, Hiszpanii, Holandii i Anglii spotkali się w Brukseli, aby przedyskutować zasady, jakie powinny być przestrzegane oraz sposób prowadzenia działań. Porozumienie to zainaugurowało powstanie Konsorcjum Europejskiego Nadzoru Budowlanego (CEBC). Pierwszym Prezesem Konsorcjum został Tony Rackliffe z Anglii, a jego rodak Peter Hart został powołany na Sekretarza.

CEBC zrzesza organizacje członkowskie z różnych krajów europejskich i pozaeuropejskich. Są to zarówno instytucje państwowe, jak i prywatne realizujące zadania z zakresu szeroko pojętego nadzoru budowlanego w państwach członkowskich.
Link do aktualnej listy krajów członkowskich: https://cebc.eu/about-cebc/

 • Pomoc w promocji europejskich ideałów w dziedzinie działań związanych z funkcjonowaniem nadzoru budowlanego.
 • Współpraca i wspomaganie w zakresie spraw nadzoru budowlanego Komisji Europejskiej, państw członkowskich, Europejskiej Strefy Wolnego Handlu (EFTA), instytucji rządowych, zawodowych i prywatnych.
 • Udział w pracach instytucji ustanawiających standardy i wyrażających interesy europejskiego nadzoru budowlanego.
 • Pomoc we wprowadzaniu dyrektyw Komisji Europejskiej dotyczących budownictwa.
 • Pomoc w kwestiach wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych w budownictwie.
 • Promowanie nauki oraz wymiana i rozpowszechnianie informacji związanych z nadzorem budowlanym, w szczególności poprzez zapewnienie forum do dyskusji, podczas których poruszane są najistotniejsze kwestie znajdujące się we wspólnym obszarze zainteresowań.
 • Zaangażowanie w programy badawcze oraz projekty uznane za korzystne dla rozwoju europejskiego nadzoru budowlanego.

Głównym zadaniem Konsorcjum jest pomoc w wymianie i propagowaniu informacji związanych z nadzorem budowlanym.
Konsorcjum, jako instytucja profesjonalna, rozpoznawalna i ciesząca się uznaniem, regularnie bierze udział w różnego rodzaju konsultacjach i prowadzi własne analizy, w szczególności w następujących obszarach:

 • rozwiązania legislacyjne w zakresie systemów nadzoru budowlanego,
 • cyfryzacja usług w procesie budowlanym,
 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
 • odnawialne źródła energii,
 • wpływ zmian klimatycznych na sektor budowlany,
 • wzajemne uznawanie uprawnień budowlanych,
 • wspólny rynek wyrobów budowlanych.

W ramach działalności CEBC tworzone są robocze grupy tematyczne zajmujące się analizą poszczególnych zagadnień.